Usługi - Biegły rewident

Oferujemy kompleksową obsługę w następujących obszarach:

Sprawozdania finansowe

Pełne sprawozdanie finansowe obejmuje:

  • Raporty i opinie z badania sprawozdania finansowego, które obejmuje: Bilans, Rachunek zysków i strat, Sprawozdanie z przepływów pieniężnych, Zestawienie zmian w kapitale własnym, Informacje dodatkowe, Objaśnienia.
  • Ekspertyzy i opinie o sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych.
  • Opracowywanie zakładowych zasad prowadzenia rachunkowości /polityki rachunkowości
  • Pomoc przy sporządzaniu lub sporządzanie sprawozdań finansowych dla organizacji pozarządowych /stowarzyszeń, fundacji itp./